I`tiqad Umum La Ilaha illa Allah Menurut Futuhat (3)

Sunday, August 22, 2010

Demikian pula, Dia mendengar dan melihat apa yang bergerak atau apa yang diam, [Dia mendengar dan melihat] apa yang berbicara dari kalangan makhluk dari alam paling rendah hingga alam paling tinggi. Kejauhan tidak menutupi pendengaran-Nya, kerana Dia sesungguhnya dekat. Kedekatan tidak menghalang penglihatan-Nya, kerana Dia sesungguhnya jauh. Dia mendengar kata-jiwa dalam diri dan suara sentuhan yang tersembunyi ketika persentuhan (kalam al-nafs fi ’l-nafs wa sawt al-mumasah al-khafiyyah `inda ‘l-lams). Dia melihat yang hitam dalam kegelapan, dan (melihat) air di dalam air. Tidak menghijabi-Nya percampuran, kegelapan, dan cahaya. Dia Mahamendengar dan Mahamelihat.

Dia berbicara—tidak dari kebisuan yang mendahului dan tidak dari diam yang disangkakan—dengan kalam qadim dan azali, sebagaimana sifat-sifat-Nya yang lain [juga qadim dan azali]: seumpama Ilmu, Iradah dan Qudrah- Nya. Dia berbicara kepada Musa. Dia menamakan [kalam- Nya] al-Tanzil, Zabur, Taurah dan Injil. (Dia berbicara) tanpa huruf, suara, bisikan (nagham) atau bahasa; bahkan, Dia-lah yang menciptakan suara, huruf dan bahasa.

Kerana itu, Kalam-Nya tanpa anak tekak dan lidah, sebagaimana Pendengaran-Nya tanpa kuping dan anak telinga, sebagaimana Penglihatan-Nya tanpa biji dan kelopak mata, sebagaimana Iradah-Nya tanpa hati dan kalbu, sebagaimana Ilmu-Nya tanpa keperluan kepada penjelasan (burhan) dan pengamatan kepada burhan tersebut, sebagaimana Hayat-nya tanpa udara yang keluar dari rongga dada yang terbentuk dari percampuran beberapa unsur, dan sebagaimana Dhat-Nya tidak menerima tambahan dan pengurangan. Mahasucilah Dia—Mahasucilah Dia dari yang jauh dan yang dekat.

Dialah yang agung kekuasaan-Nya, Yang menyeluruh kebaikan-Nya, Yang besar kurnia-Nya. Segala sesuatu selain-Nya mendapat limpahan kemurahan-Nya. Kurnia dan keadilan-Nya mengembang dan mengecut. Dia menyempurnakanpenciptaanalam,danDiamengibda’kannya ketika Dia menjadikannya dan mengikhtira’ kannya. Tiada sekutu bagi-Nya dalam kerajaan-Nya, dan tiada pentadbir bersama-Nya dalam kerajaan-Nya.

Jika Dia memberi ni`mat dan kesenangan, maka Dia menjadikannya menyenangkan; itulah anugerah-Nya. Jika Dia menguji, maka Dia menyiksa; yang demikian itu, keadilan-Nya. Dia bukan bertindak terhadap kepunyaan yang selain-Nya hingga dinisbahkan kepada kezaliman dan kesewenang-wenangan. Hukum selain-Nya tidak ditujukan kepada-Nya, lantas menjadikan-Nya bersifat cemas dan takut [kepada hukum tersebut]. Segala sesuatu selain- Nya berada di bawah kekuasaan-Nya dan bertindak atas kehendak dan perintah-Nya. Dialah yang mengilhamkan kepada jiwa-jiwa mukallaf taqwa dan kedurhakaan. Dialah yang mengampuni kejahatan siapa sahaja yang Dia kehendaki, dan menghukum siapa yang Dia kehendaki, di dunia ini dan di Hari Kebangkitan nanti. Keadilan- Nya tidak membatasi kurnia-Nya, dan kurnia-Nya tidak membatasi keadilan-Nya.

Dia mengeluarkan alam (manusia) pada dua genggaman, dan menciptakan bagi mereka dua tempat. Maka Dia berfirman, “Mereka itu untuk syurga, dan Aku tidak peduli. Dan mereka itu untuk neraka, dan Aku tidak peduli.” Di sana pemberontak tidak membantah, kerana di sana tiada mawjud selain-Nya. Semuanya berada di bawah pengaturan asma’-Nya: satu genggaman berada di bawah asma’ hukuman-Nya, dan genggaman yang lain berada di bawah asma’ keni`matan-Nya. Jika Dia menghendaki seisi alam bahagia atau sengsara, niscaya jadilah ia. Jika Dia tidak menghendaki, maka segala sesuatu yang ada adalah seperti yang Dia kehendaki. Di antara mereka ada yang sengsara dan ada pula yang bahagia, di dunia ini dan di akhirat nanti.

Tiada jalan untuk mengganti apa yang Dia sediakala tetapkan. (Allah) Ta’ala berfirman mengenai salat: Ia adalah lima sedangkan ia adalah lima puluh. Bagi-Ku perkataan itu tidak ditukar, dan Aku tidak menganiaya hamba (Qaf, 50:29) kerana kebebasan-Ku untuk bertindak dalam milik-Ku dan pelaksanaan kehendak-Ku (mashi’ah) dalam kerajaan- Ku.

Sungguh, yang demikian itu merupakan suatu hakikat yang tiada terlihat oleh mata dan hati (al-absar wa ‘l- basa’ir), dan tiada terbuka oleh pemikiran dan damir - melainkan dengan kurnia Ilahi dan kemurahan Rahmani, bagi mereka yang ditentukan oleh Allah dengan [kurnia dan kemurahan] di kalangan hamba-hamba-Nya (`ibad). Mendahului bagi diri hamba itu perkara tersebut pada hadrat dituntut kesaksiannya (ishhad). Maka tahulah dia ketika diberitahukan, bahawa uluhah mengurniakan bahagian itu, dan bahawa dia antara raqa’iq yang qadim (raqa’iq al-qadim).

Mahasuci Allah Yang tiada pelaku selain-Nya, dan tiada mawjud dengan sendirinya melainkan Dia. Padahal Allah- lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat (al-Saffat, 37: 96), Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia buat, dan merekalah yang akan ditanyai (al-Anbiya’, 21: 23), Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya (al-An`am, 6: 149).


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 comments:

Post a Comment